Pàgina web Electrocity

Durant les ultimes classes, em estat fent una pàgina web en la que parlem sobre el joc de l’electrocity. Em estat amb eltema de l’electrocity tot aquest curs i

l’estem resumint en aquesta pagina web en la que em respòs tot tipus de opreguntes que us pogueu pensar.

Encara ens falta retocar-la, però des del meu punt de vista està bastant abançada.

https://sites.google.com/a/insalella.cat/electroc/?pli=1